O nás


Na této stránce naleznete stanovy a orgány spolku, informace o členství a dokumenty ke stažení

ALUMNI ČVUT

Pokud si pročítáte tyto stránky, zřejmě jste studentem či absolventem ČVUT nebo se řadíte mezi jeho přátele. Máme zájem na tom, aby prostřednictvím Spolku Alumni studenti i po ukončení studia zůstávali se svojí Alma Mater v kontaktu. Chtěli bychom, abyste Vy i další absolventi měli možnost navazovat zpřetrhané vazby a případně vytvářet nové. Samozřejmě budete jakožto členové spolku moci využívat výhod s tím spojených, budeme Vás informovat o zajímavostech prostřednictvím těchto webových stránek a pravidelných newsletterů, budeme Vám posílat pozvánky na pořádané akce, atd.

Staňte se členem Spolku Alumni ČVUT a zůstaňte v kontaktu s lidmi, kteří sdílejí stejné hodnoty!

Petr Štěpán

98.jpg

STANOVY

Spolek absolventů a přátel ČVUT (dále jen „spolek“) je právnickou osobou,
IČ: 65399145.

Spolek byl zřízen dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se od 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku. Sídlem spolku je Praha. Zkrácený název spolku je Alumni ČVUT.

Nevděčnější výzkumy jsou ty, které přinášejí objeviteli radost z myšlení a zároveň užitek lidstvu. CHRISTIAN DOPPLER

Účelem a hlavní činností spolku je sdružit absolventy ČVUT a jeho přátele, kteří mají zájem o minulost, současnost i budoucnost ČVUT, vytvářet vazby mezi ČVUT a všemi, kdo mají o jeho rozvoj a činnost zájem, informovat o vývoji a činnosti ČVUT, jakož i o činnosti spolku, pořádat odborné, kulturní či jiné akce, podporovat propagaci ČVUT a spolku.

Celý text stanov spolku najdete ke stažení níže v sekci Dokumenty ke stažení.

ORGÁNY SPOLKU

PŘEDSEDNICTVO:

PŘEDSEDA: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Petr Štěpán, MBA
TAJEMNÍK: Ing. Jana Vondrová


DALŠÍ ČLENOVÉ:

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.
Ing. Jaroslav Jirman, MBA
Ing. arch. Robert Bouška
Ing. Vladimír Hromek
Ing. Ilona Prausová
Ing. Jan Řehák
Bc. Michaela Militká

ČLENSTVÍ

Členství ve spolku je dobrovolné. Je podmíněno souhlasem se stanovami spolku, souhlasem se zpracováním osobních údajů a řádným placením členských příspěvků.

Členem se může stát absolvent ČVUT (a to se týká i fakult, které v době úspěšného zakončení studia ještě nebyly součástí ČVUT) nebo i jiná morálně a občansky bezúhonná fyzická či právnická osoba, která by ráda podporovala činnost spolku a ČVUT. Na státní příslušnosti osoby nezáleží.

 

VZNIK ČLENSTVÍ

Vyplněním a odesláním registračního formuláře je žádost postoupena ke schválení předsednictvu spolku. Řádné členství ve spolku vzniká schválením a následně uhrazením členského příspěvku.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Minimální výši členského příspěvku každoročně schvaluje Valná hromada spolku. Konečná výše členského příspěvku je na Vašem uvážení.

Členský příspěvek pro rok 2018 je 100 Kč.


Členský příspěvek prosím zasílejte na účet u FIO, č. ú.: 2501205337/2010, IBAN CZ91 2010 0000 0025 0120 5337, BIC FIOBCZPPXXX. 
V poznámce příkazu prosím uveďte vaše jméno, příjmení a rok narození.

VÝHODY ČLENSTVÍ
 • Možnost kontaktovat ostatní členy spolku,
 • pravidelné zasílání informačního newsletteru,
 • pozvánky na akce pořádané ČVUT (koncerty, výstavy, konference, sportovní akce),
 • zvýhodněné vstupné na Ples ČVUT 10%,
 • zvýhodněné ceny kurzů celoživotního vzdělávání 10% recipročně po předložení certifikátu tajemníkovi spolku, jedná se o kurzy: czv.cvut.cz/karierni.php, czv.cvut.cz/profesni.php a www.cvut.cz/univerzita-tretiho-veku-u3v,
 • zachování kontaktu s vyučujícími a spolužáky,
 • zvýhodněné ceny v ubytovacích zařízeních ČVUT (ceník je ke stažení),
 • možnost spolupráce s univerzitou (věda a výzkum, přednášky, mentoring, atd.),
 • sleva 5% na nákup propagačních předmětů (Informační centrum ČVUT, Air House - před Fakultou stavební),
 • informace o časopisu Tecnicall,
 • vstup do NTK díky členské kartě (v jednání).
PRÁVA ČLENA
 • účastnit se valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit a být volen do všech orgánů spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • účastnit se aktivit spolku,
 • využívat výhod vyplývajících z členství ve spolku.
POVINNOSTI ČLENA
 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
 • aktualizovat své registrační údaje v databázi spolku,
 • platit členské příspěvky.
ZÁNIK ČLENSTVÍ
 • vystoupením na základě žádosti (písemně či elektronicky),
 • úmrtím, resp. zánikem,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením předsednictvem spolku, proti kterému se lze do 15 dnů odvolat k valné hromadě (porušování povinností člena).

DOKUMENTY KE STAŽENÍ